De natuur

We herstellen het landschap op Landgoed Christinalust,  geven de natuur meer kans en maken de rijke cultuurhistorie zichtbaar. Verdwenen elementen komen terug op het landgoed en nieuwe natuur ontstaat.

Christinalust

Christinalust ligt in het buurtschap Twekkelo, ten noordoosten van Enschede. Het is het onderdeel van de kenmerkende groene zone van landgoederen, beekdalen en boerenlandschappen rondom Enschede en Hengelo. Het landgoed ligt aan de stadsrand van Enschede en is daarmee een 'uitloopgebied' voor de stad.

De mens heeft de natuur flink beïnvloed op Christinalust. De oude dekzandrug, ontstaan in de laatste ijstijd, is beschadigd door afgravingen, de oorspronkelijk meanderende beek is gekanaliseerd, vroegere gebouwen en restanten van de spoorlijn zijn verborgen of niet bijgehouden, planten en dieren die we hier eerst zagen, zijn verdwenen. En juist daar liggen mooie kansen om het landgoed nog meer tot zijn recht te laten komen.

We ontwikkelen landgoed Christinalust op verschillende vlakken. Wat gaat u daarvan zien en merken?

Landschap herstellen

  • We brengen een aantal oorspronkelijke zaken uit het landschap terug aan de oppervlakte. Zo komt er meer meandering in de Twekkelerbeek. Niet alleen op het landgoed, maar ook daarbuiten. De beekloop wordt langer, met flauwe, natuurlijke oevers, en hij komt weer in het oorspronkelijke beekdal te liggen. Dit zorgt er ook voor dat bepaalde planten en dieren die nu van het landgoed verdwenen zijn hier weer een leefgebied kunnen vinden.
  • De oorspronkelijke dekzandrug wordt hersteld. We hogen de bodem op met gebiedseigen zand. Als het nodig is, brengen we heideplagsel uit nabijge legen natuurgebieden en/of strooisel aan. Hiermee bootsen we een natuurlijke uitgangsituatie na waarop zich een wintereiken-beukenbos kan gaan ontwikkelen.
  • Op het landgoed vinden we nu (te) veel 'exoten' zoals de Japanse duizendknoop en rododendron. Deze planten dringen we wat terug zodat ze geen probleem kunnen vormen voor de natuurontwikkeling in het gebied.

 

Beekzicht

Natuur meer kans geven

  • We maken natuurlijke verbindingen in het landschap voor heide- en bosgebonden soorten. In de omgeving van Christinalust liggen waardevolle stukken heide en bos. Wij zorgen ervoor dat ook op het landgoed deze elementen eenplek krijgen. Dat geldt bijvoorbeeld voor heide die we weer zullen laten aansluiten op het Zwarte Ven.
  • Door poelen aan te leggen en het vennencomplex uit te breiden, brengen we de balans tussen natte en droge elementen in het gebied terug. Er ontstaan als het ware ‘stapstenen’ tussen de verschillende gebiedjes. Hiermee vergroten we het leefgebied van kenmerkende soorten en trekken we inheemse flora en fauna aan.
  • Er komt meer ruimte voor gevarieerd kruiden- en faunarijk grasland en heischrale graslanden.
  • Met de aanplant van bos gaan we zorgvuldig om met dieren die in dit gebied voorkomen: de ree, roodborsttapuit en geelgors.
  • We vormen het landgoed om van productiebos naar een wintereiken-beukenbos. Het wordteen gevarieerd bos met een grote diversiteit in soorten en leeftijden bomen. Natuurlijk houden we daarbij rekening met de aanwezige oude dikke bomen die het landgoed karakter geven.
  • Daarnaast zullen we Christinalust aantrekkelijker maken voor soorten als de levendbarende hagedis, het heideblauwtje, grote gele kwikstaart en dopheide.

Cultuurhistorie zichtbaar maken

Wij brengen de rijke cultuurhistorie van het landgoed letterlijk weer aan de oppervlakte. Bijvoorbeeld door de spoordijk weer zichtbaar te maken, de spoorbrug en de meer dan 100 jaar oude bosbouwschuur te herstellen.

Toegankelijkheid vergroten

Voor wandelaars maken we het landgoed toegankelijker. We sluiten daarbij aan bij bestaande paden en wandelroutes. Op verschillende plekken op Christinalust komen bankjes om even uit te rusten of te genieten van de rust en ruimte. Ook leggen we extra paden aan en stellen we het gebied open. We hanteren daarbij de openingstijden van de natuur: van zonsopgang tot zonsondergang.

Meer lezen?

Meer lezen over de plannen? Vind hier onze natuurvisie en het inrichtings- en beheerplan dat hoort bij het bestemmingsplan Buitengebied Noordwest Christinalust.